web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

สอบป้องกันสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาป.โท

3
25 มิถุนายน 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
45678910

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6