web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

1
     พระครูปลัดจิตติชัย จิตฺติชโย, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ปริญญาโท 30 กรกฏาคม 2559
2345

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6