hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

ข่าวการศึกษา ปริญญาโท ทั้งหมด

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ป.โท รุ่นที่ 15
menu-iconประกาศค่าธรรมเนียมบำรุงการศึกษา ป.โท ปี 2561
menu-iconกำหนดการปฏิบัติกรรมฐานประจำปีการศึกษา 2560
menu-iconขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิตครั้งที่ 1/2561
menu-icon ประกาศสอบหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์
menu-iconประกาศสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
menu-iconขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิตครั้งที่ 14
menu-iconประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
menu-iconขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิตครั้งที่ 13 
menu-iconประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
menu-iconขึันทะเบียนมหาบัณฑิตครั้งที่ 12
menu-iconรับสมัครนักศึกษา พุทธศาสนาและปรัชญา รุ่นที่ 14
menu-iconสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา
menu-iconสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สังคมวิทยารุ่นที่11
menu-iconสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์สังคมวิทยารุ่นที่12
menu-iconกำหนดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์สังคมวิทยารุ่นที่12
menu-iconโครงการอบรมการเขียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ป.โท รุ่นที่ 12
menu-iconการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10

menu-iconกำหนดการสอบประมวลผลความรู้ สาขาวิชาสังคมวิทยารุ่นที่ 12
menu-iconสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์สาขาวิชา พุทธศาสนาและปรัชญา
menu-icon สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยา
menu-iconอบรมการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
menu-icon ประกาศเรื่องรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 7
menu-icon สอบป้องกันวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
menu-icon ประกาศเรื่องการชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษารุ่นที่ 9-11 ภาคเรียนที่ 1/2559
menu-icon ประกาศเรื่องรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 6
menu-icon ประกาศเรื่อง การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

menu-icon ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

menu-icon
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอนุมัติจากสภาวิชาการครั้งที่ 5
menu-iconปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

menu-icon
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอนุมัติจากสภาวิชาการครั้งที่ 5

menu-iconประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา รุ่นที 13/2559
menu-icon
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา รุ่นที 13/2559
menu-icon
สอบป้องกันสาขาพุทธศาสนาและปรัชญา
menu-icon
ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท 2559 
menu-icon
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอนุมัติจากสภาวิชาการครั้งที่ 4

menu-icon
กำหนดการอบรมเขียนวิทยานิพนธ์ รุ่น 9-11
menu-icon
สอบป้องกันสาขาการบริหารการศึกษา
menu-iconอบรมการเขียนงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6