web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

ตรวจประกันระดับคณะของม.นเรศวร พิษณุโลก

1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกรรมการตรวจประกันระดับคณะ ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
2345

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6