web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

01
พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วย พระครูปลัดจิตติชัย  จิตฺติชโย,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2559 ณ รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก
02034567

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6