web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

ผอ ศูนย์บริการวิชาการ มมร ล้านนาร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ พ่ออินชวน ชัยยะ

eee
     24 สิงหาคม 2559 พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชา
การ มมร ล้านนา พร้อมคณะ ร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ พ่ออินชวน ชัยยะ บิดาของคุณเบญจวรรณ ชัยยะ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มมร ล้านนา ณ วัดช่างฆ้อง ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
aeessw

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6