web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

14222098 327821727550582 3404703209617836821 n
  ดร.วินิจ ผาเจริญ เป็นประธานสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จำนวน 7 รูป/ท่าน  โดยมีอาจารย์ที่เป็นกรรมการในการซักถามงานวิจัยในครั้งนี้ พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี ดร, รศ.ดร.สุวิทย์ รุ่งวิสัย, ดร.จันทนา สุทธิจารี, ดร. ภูมินทร์ สันติทฤษฎีกร
14222222 327821757550579 7808045311468067510 n14095800 327821790883909 7258192690262196862 n

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6