web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

โครงการอบรมสัมมนาเรื่องพิธีกรรมและการเผยแผ่

1
     2 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอฝาง จัดโครงการอบรมสัมมนาเรื่องพิธีกรรมและการเผยแผ่ เจ้าอาวาส มัคนายก และไวยาวัจกร อำเภอฝาง ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  โดยพระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนาเป็นประธาน (ภาพ : วิชัย  ไชยสมภารและ พลพิสิษฐ์  ศรีคำมี)
0123044506678910

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6