web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

ประชุม อ.ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 4/2559

1
     9 กันยายน 2559 พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี พระครูปลัดจิตติชัย  จิตฺติชโย,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดประชุม อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุม mbu4 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง (ภาพ/ข่าว : PK Mbu Lnc)
234

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6