web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา(TQF) มคอ.3 การสอนภาษาอังกฤษ 1/2559

ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน
พื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ พระมหาชนมกร ปภากโร
การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ดร.สงัด  เชียนจันทึก

พระมหาชนมกร  ปภากโร
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ นายประดิษฐ์ คำมุงคุณ

วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1

ดร. พิรุณ  จันทวาส
การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ดร. พิรุณ  จันทวาส
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกา นายกมล  วัชรยิ่งยง
การปฏิบัติกรรมฐาน พระมหาเจริญ  กตปญฺโญ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

พระมหาสกุล มหาวีโร, พระมหาสมชาย ปภากโร,อาจารย์นพรัตน์ กันทะพิกุล

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า นางสาวศิริเพ็ญ  เดโชสว่าง
วัฒนธรรมไทย

อาจารย์จิรชาติ    สันต๊ะยศ

วิทยาการการสอนและการจัดการเรียนรู้

ดร.ฉัตรชัย  ศิริกุลพันธ์

อาจารย์เขมินทรา  ตันธิกุล 

การศึกษาพิเศษ

อาจารย์พิมภัสสร  เด็ดขาด 

การวัดและประเมินผลการศึกษา

รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ, ดร.เสาวภา  ปัญจอริยะกุล

สถิติ เบื้องต้น

อาจารย์นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล
อาจารย์รัตนากาล คำสอน 
ดร.รดา สมเขื่อน 
อาจารย์มิ่งขวัญ กันจินะ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6