web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา(TQF) มคอ.3 ป.ตรี การปกครอง 1/2559

ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 นายนพรัตน์ กันทะพิกุล
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ดร.สงัด  เชียนจันทึก

พระมหาชนมกร  ปภากโร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 1) ผศ.ดร.หนูม้วน  ร่วมแก้ว 
2)
นางสาวศิริเพ็ญ  เดโชสว่าง

คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน

ดร.เรืองวิทย์  นนทภา
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง 1) นายทินกฤต นุตวงษ์
2) นายเขมชาติ ตนบุญ
กฎหมายลักษณะพยาน นางสาวสรชา สันตติรัตน์
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อาจารย์เศวต  เวียนทอง
กฎหมายระหว่างประเทศ

1) นางสาวรมิดา  อภิญญาวัชรกุล
2) นายทินกฤต   นุตวงษ์

การสืบสวนและสอบสวน พันตำรวจตรี ดร.จำเริญ   สุภาคำ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ

1) พระมหาวีรศักดิ์  สุรเมธี,ดร.
2) นายวิชญ์วิภาส  ทิศร

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6