hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา(TQF) มคอ.3 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 1/2559

ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน พระมหาชนมกร  ปภากโร
การปฏิบัติกรรมฐาน

พระมหาเจริญ  กตปญฺโญ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6