web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา(TQF) มคอ.3 ป.โท พุทธศาสนาและปรัชญา 1/2559

ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน
ปรัชญาหลังนวยุค ดร. อุเทน ลาพิงค์
ดร.สงัด เชียนจันทึก
ภาษาบาลีเพื่อการวิจัย

พระมหาวิเศษ ปญญาวชิโร,รศ.ดร.

ระเบียบวิธีวิจัย พระมหาวิเศษ ปญญาวชิโร,รศ.ดร.

ปัญหาพื้นฐานทางปรัชญา

ดร.อุเทน  ลาพิงค์
สัมมนาประวัติและพัฒนาการพระพุทธศาสนา ดร. ทรงศักดิ์  พรมดี
ทฤษฎีและปัญหาจริยศาสตร์ พระครูสมุห์ธนโชติ   จิรธมฺโม,ดร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6