web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา(TQF)มคอ.3 ป.โท บริหารการศึกษา 1/2559

ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน
ทดสอบรายวิชา พระมหาปุณณ์สมบัติ  ปภากโร
พระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน พระมหาปุณณ์สมบัติ  ปภากโร
ศาสนาเปรียบเทียบ พระมหาปุณณ์สมบัติ  ปภากโร
พระไตรปิฎก1 พระมหาปุณณ์สมบัติ  ปภากโร
พระไตรปิฎก2 พระมหาปุณณ์สมบัติ  ปภากโร

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6