web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนานำเสนอโครงการวิจัยเข้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ(NRMS)

1
     พระครูปลัด จิตติชัย  จิตฺติชโย,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา 
นำคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ที่เสนองบโครงการวิจัย ปี 2561 นำเสนอโครงการวิจัยเข้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ(NRMS) ณ โรงแรมเดอะเลคกาซี่ นนทบุรี 15 กันยายน 2559 (ภาพ/ข่าว : PK Mbu Lnc)
234

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6