web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา(TQF) มคอ.3 ป.โท สังคมวิทยา 2558

ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน
ทฤษฏีและการปฏิบัติกรรมฐาน พระครูปลัดจิตติชัย จิตติชโย ดร.
สังคมวิทยาเบื้องต้น ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ
ความคิดทางสังคมและทฤษฎีทางสังคมวิทยา รศ.ดร.สุวิทย์  รุ่งวิสัย
การวางแผนแบบการวิจัยResearch Design รศ.สมหมาย เปรมจิตต์
ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ รศ.สมหมาย เปรมจิตต์
สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ รศ.สมหมาย เปรมจิตต์
ประชากรกับสิ่งแวดล้อม ดร.จรูญศักดิ์  แพง
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาสังคม พระครูปลัดจิตติชัย จิตติชโย ดร.
ระเบียบวิธีวิจัย พระมหาวีรศักดิ์  สุรเมธี,ดร.
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์
ทาง
สังคมวิทยา

ดร.เรืองวิทย์  นนทภา
ผศ.ดร.หนูม้วน  ร่มแก้ว

การฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ

ดร. สงัด  เชียนจันทึก 
/ ดร. ณรงศักดิ์  ลุนสำโรง


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6