web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ร่วมประชุมสภาวิชาการและงานเกษียณ

02
     พระครูปลัดจิตติชัย  จิตฺติชโย,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ วิทยาเขตล้านนา ปฏิบัติภารกิจ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา ดังนี้

20 กันยายน 2559  ประชุมสภาวิชาการ 
123

21 กันยายน 2559  ตัวแทนผู้บริหาร มมร ล้านนา ร่วมงาน "วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"
4

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6