web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร

IMG 6798
ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานการประชุมอาจารย์
ประจำหลักสูตร ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดมอาคาร MBU4 23 กันยายน 2559
IMG 6820IMG 6802IMG 6803IMG 6806IMG 6811IMG 6813IMG 6814IMG 6817IMG 6819

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6