web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุมเครือข่ายบริหารงานวิจัยภาคเหนือตอนบน

1
     23 กันยายน 2559 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายบริหารงานวิจัยภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6