web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง มมร ล้านนา

4
     24 กันยายน 2559 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง มมร.ล้านนา 2559 ณ สนามหญ้าเทียม Relax อารีน่า
56


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6