web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประสานสนศาสตร์ภาคเหนือ

IMG 7225
ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ฯ นำนักศึกษา รัฐศาสตร์ มมร.ลน.เข้าร่วมโครงการเพิ่มเครือข่ายการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืนโดย สำนักงาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประสานสนศาสตร์ภาคเหนือ 8 มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่
IMG 7115IMG 7117IMG 7119IMG 7190IMG 7200IMG 7203IMG 7220IMG 7239IMG 7266

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6