web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษา

IMG 8002
     พระครูปลัดจิตติชัย จิตฺติชโย,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษาแก่นักศึกษาที่่สอบได้ในปีที่ผ่านมา ณ อาคาร MBU 4 (30 กันยายน 2559 13.00 น.)
IMG 7982IMG 7983IMG 7984IMG 7985IMG 7986IMG 7990IMG 7999IMG 8001

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6