hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

หลักสูตรศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ

1
     พระครูปลัด จิตติชัย จิตฺติชโย,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะการพูด "หลักสูตรศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ" รุ่นที่ 1/2559 ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจาก สโมสรพัฒนาการพูดเพื่อบุคลิกภาพเชียงราย "พูดไม่เป็น...เป็นผู้นำไม่ได้" วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-17.30 น. ณ ห้องประชุม mbu4 อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (ภาพ/ข่าว:PK Mbu Lnc)
234567891011121314

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6