web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

ลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

IMG 9321
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร บริเวณ หน้าอาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU4 18 ตุลาคม 2559
IMG 9339IMG 9344IMG 9346IMG 9350IMG 9353IMG 9359IMG 9369IMG 9371IMG 9374IMG 9385IMG 9386IMG 9394IMG 9400IMG 9405IMG 9318

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6