web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

อบรมโครงการอบรมพระสอนศีลธรรม

IMG 0138
     4 พฤศจิกายน 2559 โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเ
รียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดการอบรมโครงการอบรมพระสอนศีลธรรม สำหรับพระสอนศีลธรรมที่สมัครใหม่ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการฯ ถวายความรู้และแนวทางการปฏิบัติ
IMG 0141IMG 0149IMG 0150IMG 0155IMG 0157IMG 0162IMG 0163IMG 0164

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6