web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

ช่วยเหลือไฟไหม้

1
     พระครูปลัดจิตติชัย จิตติชโย,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาตร์ ในนามของท่านรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ได้นำปัจจัยจำนวนหนึ่งพร้อมกับเครื่องอุปโภค บริโภคมอบแด่ชาวบ้าน ณ บ้านนาฮ่อง ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งบ้านถูกไฟไหม้ 10 พฤศจิกายน 59 (ภาพ/ข่าว: ตั้ม สุวิท เอฟซี)
2345

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6