web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

มอบโต๊ะหมู่บูชาไม้สักและพระพุทธรูป

1
    
19 พฤศจิกายน 2559 พระครูปลัดจิตติชัย  จิตฺติชโย,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาศาสนศาสตร์ เป็นประธานมอบ โต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก พระพุทธรูป ในนามคณาจารย์ และนักศึกษา คณะศาสนาและปรัชญา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มอบให้กับ สถานีตำรวจภูธรบ้านเอื้อน อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมี พ.ต.อ.รัฐการ สุรงคบพิตร ผกก.สภ.บ้านเอื้อมเป็นผู้รับมอบ พระสงฆ์ 7 รูป เจริญชัยมงคลคาถา (ภาพ/ข่าว: PK Mbu Lnc)
23456789

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6