web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

รวมพลังแห่งความภักดี

IMG 0560
     
ด้วยในการประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กำหนดให้จัดงานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๘๙ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ประชาชนแสดงความรัก สามัคคี และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตามพระราชปณิธาน พร้อมกันทั่วประเทศ และต่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้น ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน
IMG 0599
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ได้เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีดังกล่าวด้วย
IMG 0566IMG 0562IMG 0569IMG 0585IMG 0583IMG 0590IMG 0593IMG 0599IMG 0601IMG 0606IMG 0609IMG 0612IMG 0619IMG 0622IMG 0636

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6