web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

ปฐมนิเทศนักศึกษารัฐศาสตร์และพุทธศาสตร์ ปี ๔

1
     พระครูปลัดจิตติชัย  จิตฺตชโย,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาท ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์และพุทธศาสตร์ ปี ๔ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 24 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคาร MBU4
2033456

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6