web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยา

7
     พระครูปลัดจิตติชัย  จิตฺตชโย,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
สาขาวิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 24 ธันวาคม 2559
8910

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6