hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

อบรมการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

11

     พระครูปลัดจิตติชัย จิตฺตชโย,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ นักศึกษา ปริญญาโท สาขาสังคมวิทยา รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา บรรยายโดย พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี,ดร. รักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา 25 ธันวาคม 2559
121314151617

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6