web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

สวัสดีปีใหม่แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

02
     ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ นายปวิณ  ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายศรัณยู  มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ 4 มกราคม 2560 (ภาพ/ข่าว : ตั้ม สุวิท เอฟซี )
12

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6