hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

ตรวจสอบภายใน

IMG 7728
     พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายในจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลางที่ได้เข้าตรวจสอบภายใน ให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องต่อไป
IMG 7719IMG 7721IMG 7723IMG 7731IMG 7733IMG 7735

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6