web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

มอบปัจจัยให้กับญาติของร้อยเอกสุภาพ สุภูตะโยธิน

aa
     ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี ในนามตัวแทนของ ศ.เกียรติคุณ แสง จันทร์งาม และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนามอบปัจจัยให้กับญาติของ ร้อยเอกสุภาพ สุภูตะโยธิน ซึ่งเป็นนักศึกษามมร (ส่วนกลาง)รุ่นแรก รุ่นเดียวกับ ศ.เกียรติคุณ แสง จันทร์งาม อดีตอนุศาสนาจารย์กองทัพบก และอนุศาสนาจารย์กรมการศาสนา ณ ศาลาบุญทวีประสงค์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 21กุมภาพันธ์ 2560 (ภาพ/ข่าว : ตั้ม สุวิท เอฟซี)
aaaaaaa

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6