hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

พิธีปัจฉิมนิเทศโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน

IMG 8580
     พระครูใบฎีกานพ  จนฺทปนฺโน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ในโอกาสพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 24 กุมภาพันธ์ 2560
IMG 8516IMG 8518IMG 8521IMG 8527IMG 8536IMG 8565IMG 8566IMG 8572IMG 8574IMG 8582

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6