web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

โครงการอบรมการเขียนวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์

1
     พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเขียนวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์สาขาวิชาพุทธศานาและปรัชญารุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ ห้อประชุม ศ.แสง จันทร์งาม MBU 3 26 กุมภาพันธ์ 2560 (ภาพ/ข่าว: ตั้ม สุวิท เอฟซี)
245678

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6