hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

1 copy
10 มีนาคม 2560 พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมกับคณะทำงาน เดินทางไปประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศล ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สถานีโทรทัศน์ NBT เชียงใหม่ โดยโครงการจัดระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๑๒ เมษายน นี้ เยาวชนอายุ ๑๑ ปี ขึ้นไปสนใจสมัครได้ที่โครงการ รับจำนวน ๒๐๐ คน 
2 copy3 copy4 copy5 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6