web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2560

 

ภาคปกติ (บรรพชิต) คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาพุทธศาสตร์
  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง
  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
  คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   
ภาคปกติ (คฤหัสถ์) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง
  คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

ผังเลขที่นั่งสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน)  นักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิต - คฤหัสถ์)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6