hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

สอบหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ สาขาสังคมวิทยา

1 copy
     พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธานกรรมการสอบหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
 สาขาสังคมวิทยา ป.โท รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 8 รูป/คน ณ ห้องประชุม อาคารห้องสมุด (Mbu3) 31 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น.
2 copy4 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6