hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

IMG 0672 copy     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ประกาศรายชื่อปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 

 

 

อัตราค่าธรรมเมียม

สาขาวิชาการปกครอง

 

 

 

สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

สาขาวิชาพุทธศาสตร์

 

 

 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

 

 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6