head sangkha


 

เนื้อหา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

IMG 0672 copy     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ประกาศรายชื่อปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 

 

 

อัตราค่าธรรมเมียม

สาขาวิชาการปกครอง

 

 

 

สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

สาขาวิชาพุทธศาสตร์

 

 

 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

 

 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6