web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวิชาสังคมวิทยา

1 copy     
     พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็น
ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
สาขาวิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 1 เมษายน 2560
2 copy3 copy4 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6