web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

พิธีปิดกีฬา USTCM 7

1 copy
     พิธีปิดกีฬา USTCM7 และมอบธงให้เจ้าภาพครั้งที่ 8 ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 7 เมษายน 2560 โดยเจ้าภาพในปีต่อไป ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา(ภาพ : Montri Wichaiwong, ตั้ม สุวิท เอฟซี)
2 copy3 copy4 copy5 copy6 copy7 copy8 copy9 copy10 copy11 copy12 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6