hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

1 copy
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 8-9 เมษายน 2560 โดยอาจารย์กัลยา พรหมวัชรานนท์ และคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 copy002 copy0003 copy003 copy3 copy4 copy5 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6