web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

พิธีสูมาคารวะ-สระเกล้าดำหัว ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

IMG 5489 copy

     20 เมษายน  2560 พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เข้าร่วมพิธีพิธีสูมาคาวระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

1 copyIMG 5473 copy

IMG 5444 copy

IMG 5446 copyIMG 5520 copy

   ในช่วงค่ำวันเดียวกัน ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ  ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี "สระเกล้าดำหัว" ประจำปี ๒๕๖๐ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ ร้านอาหารหลวงข้าวลำ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
2 copy3 copy4 copy5 copy6 copy7 copy8 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6