hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

โครงการอบมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

IMG 6642 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดโครงการอบมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมบีพีเชียงใหม่ ซิตี้
IMG 6703 copyIMG 6670 copyIMG 6727 copyIMG 6730 copyIMG 6761 copyIMG 6771 copyIMG 6774 copyIMG 6816 copyIMG 6761 copyIMG 6840 copyIMG 6875 copyIMG 6891 copyIMG 7104 copyIMG 7186 copyIMG 7117 copy

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6