hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาราชการ

 IMG 0690 copy

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาราชการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6