hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการพระพุทธศาสนา ระดับประเทศ

DSCN4191 copy

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการพระพุทธศาสนา ระดับประเทศ

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ระหว่างวันที่ 4-9 พฤษภาคม 2560

ณ  สนามราชมังคลากีฬาสถาน  หัวหมาก  กรุงเทพฯ

***********************

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการพระพุทธศาสนา ในนามมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ระหว่างวันที่ 4-9 พฤษภาคม 2560 โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วิสาขบูชา ประจำปี 2560 เพื่อคัดเลือกนักเรียน และนักศึกษา รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  ณ  สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก กรุงเทพมหานคร ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางพระพุทธศาสนา “MBU Challenge 2560” การแข่งขันทักษะวิชาการพระพุทธศาสนาระดับประเทศ มี 3 กิจกรรมหลัก 8 รายการแข่งขัน คือ

1. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการพระพุทธศาสนา   มี 4 ระดับ ประกอบด้วย

1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย, โรงเรียนพุทธิโศภน อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  โล่อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมทุนการศึกษา 7,000 บาท
DSCN5076 copyDSCN5078 copyDSCN5183 copy

1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น, โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปภัมภ์ฯ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โล่อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
DSCN5152 copyDSCN5221 copy

1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โล่อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
DSCN5350 copy

1.4 ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 1 โล่อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
DSCN5246 copyDSCN5341 copy

2. การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ  มี 3 ระดับ ประกอบด้วย

2.1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย , โรงเรียนบ้านหนองเกิด อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โล่อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
DSCN4156 copy

2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านหนองเกิด  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท
DSCN4189 copyDSCN4190 copyDSCN4191 copyDSCN4163 copy

 2.3 มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 โล่อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
DSCN4170 copy

3.การแข่งขันโต้คารมอุดมธรรม (โต้วาที)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

3.1 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม   อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 โล่อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมทุนการศึกษา 15,000 บาท
DSCN4444 copyDSCN4446 copyDSCN4466 copy

 

สรุปรวมเงินรางวัลทุนการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษา 92,000  บาท

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6