web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

2

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาบัณฑิต ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
3456

1

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6