hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

1 copy

     ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี กรุงเทพมหานคร 5 มิถุนายน 2560

2 copy3 copy4 copy5 copy6 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6