hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

อบรม KM RM

IMG 1715

     พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาให้ความรู้งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่การจัดการความรู้ (KM) และผลผลิตงานวิจัยเพื่อลดความเสี่ยง (RM) ณ มหาวิทยาลัมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2560

IMG 1711IMG 1726IMG 1723IMG 1727IMG 1728IMG 1729IMG 1736IMG 1738IMG 1743

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6